LOVE OG VEDTÆGTER FOR SKJERN TAEKWONDO KLUB

 

§1.                 Klubbens navn er Skjern Taekwondo klub Dong Woo. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune.

 

§2.                 Klubbens formål er at opøve sine medlemmer i Taekwondo i henhold til DTaFs regler. Samt foreningen SimUu.

 

§3.                 Skjern Taekwondo klub er medlem af DTaF og der igennem DIF. Medlemmer, der ønsker at deltage i DTaFs arrangementer, skal løse licens hos DTaF.

 

§3.1               Skjern Taekwondo klub er medlem af interesse foreningen SimUu.

 

§4.                 Som medlem af klubben, kan optages enhver af myndighederne ukendt person, der er fyldt 7 år. Personer, der er straffet for vold, legemsbeskadelse eller andet grov gadeuorden, kan ikke optages. Et afslag om optagelse kan dog ankes for bestyrelsen skriftligt, der ved stemmeflertal afgør om optagelse kan finde sted. Medlemmer der gør sig skyldige i overstående, kan ekskluderes af bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre i værge.

                      Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love og vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

 

§5.                 Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, der er kontingent frie og har gratis adgang til klubbens sammenkomster, og i øvrigt nyder samme rettigheder som klubbens øvrige medlemmer. Som æresmedlemmer kan også udnævnes personer, der økonomisk eller på andre måde har støttet klubben. Æresmedlemmer og/ eller mester af klubben kan med samtykke fra bestyrelsen få forbundslicens betaling af klubben. Udnævnelsen kan inddrages, hvis utilbørlig eller illoyal optræden mod klubben finder sted.

 

§6.                 Klubben betaler bæltet til udøver der erhverve 1. dan gennem klubben.

 

§7.                 Årskontingent og anden ydelser fastsættes af bestyrelsen.

 

§8.                 Medlemmer, der er i kontingentrestance for mere end en måned, kan slettes af medlemsfortegnelsen. Genoptagelse kan ske ved at betale restancen samt det normale optagelsesgebyr. Særlige tilfælde behandles af bestyrelsen.

 

§9.                 Til gyldig udmeldelse kræves, at det sker efter mundtligt forvarsel til en af klubbens instruktører med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Betalt kontingent tilbagebetales ikke.

 

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil, heriblandt handlinger, som er egnet til skade for foreningen, samt opsige medlemskabet med øjebliklige varsel, hvortil der henvises til reglementet jf. §4. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsen har stemt for eksklusionen.

 

§10.               Formanden – eller i dennes fravær – instruktøren kan med øjeblikkelig varsel udelukke et medlem fra træningssalen. Udelukkelsen kan dog ankes skriftligt til bestyrelsen, der tager endelig stilling til udelukkelsen ved stemmeflertal.

 

§11.               Udmeldte, eller ekskluderede medlemmer, har ingen krav på klubbens midler.

 

§12.               Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og fire bestyrelsesmedlemmer.

                     

                      Formand, næstformand og kasserer vælges for 2 år ad gangen. Formanden i ulige år og næstformanden og kasserer i lige år. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen og afgår henholdsvis på skift, og der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for 2 år ad gangen. Revisor og revisorsuppleant vælges ligeledes for to år ad gangen. Revisor og revisorsuppleant i ulige år.

 

§13.               Bestyrelsen skal påse, at love og vedtægter overholdes. Ydermere drager bestyrelsen omsorg for, at der skaffes klubbens medlemmer de bedste instruktører indenfor de økonomiske rammer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen er mødt op.

 

                      Bestyrelsesmøder – afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller hvis 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter begæring herom.

Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige gør formanden – eller i dennes fravær – næstformandens stemme udslaget.

 

§14.               Bestyrelsen konstituerer sig snarest dog senest 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde med næstformand. Formanden er ordfører til bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er tilstede. Tegningsberrettigede formand og i dennes fravær kasseren.

 

§15.               Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal senest 10/1 afgive et driftsregnskab for det foregående år og en status til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og det skal være forsynet med revisorernes påtegning. Kassereren må ikke ligge inde med større beløb end kr. 1000 kr.  

 

§16.               Godtgørelse til bestyrelsen – Ingen af bestyrelsesmedlemmerne oppebærer løn, men dokumenterede udgifter i forbindelse med hvervet refunderes.

 

§17.               Til forstående bestyrelsesmøde efter Generalforsamling, uddelegeres arbejdsopgaverne i fælleskab til bestyrelsens medlemmer.

 

§18.               Næstformanden er formanden behjælpelig med alt arbejde. I tilfælde, hvor formanden er fraværende overtager næstformanden formandens arbejde.

 

§19.               Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden 1/2. Indvarsling sker med mindst 14 dages varsel og bekendtgøres ved opslag på klubbens digitale medier. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

                      Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder herom. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der har været i klubben i mindst 3 måneder, og som ikke er i kontingentrestance.

                      Desuden kan forældre til medlemmer under 15 år stemme på vegne af medlemmet (én stemme pr. medlem). Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

§20.               Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte de følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af generalforsamlingens referent.
 3. Formandens beretnings for det forløbne år.
 4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 5. Valg af formand (ulige år).
 6. Valg af næstformand (lige år).
 7. Valg af kasserer (lige år).
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (afgår på skift).
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen (ulige år).
 10. Valg af revisor samt revisorsuppleant (ulige år).
 11. Behandling af eventuelle indkomne forslag.
 12. Evt.

 

§21.               Skjern Taekwondo klub fører samværspolitik se bilag. Samværspolitikken kan ændres løbende af bestyrelsen på ethvert bestyrelsesmøde.

 

§22.               Trænerne af klubben, får betalt trænerkurser (Træner 1 og Træner 2) og førstehjælp. De trænere, der deltager i trænerkurser, forpligter sig til at fungere som trænere i Skjern Taekwondo Klub indtil et år efter kursusafslutningen, i jf. §4 og §9. Hvis dette ikke overholdes, skal kursusudgiften tilbagebetales til klubben. Der kan tages specielle hensyn i f.eks. forbindelse med uddannelse eller lignende, hvilket bestyrelsen tager hensyn til.

 

§23.               Ændringer i vedtægter kan ske på enhver lovlig indkaldt generalforsamling uanset antal fremmødte og ved simpelt flertal.

 

§24.               Alle personer, der deltager i klubaftener og klubfester, skal enten være medlemmer af klubben eller i personlig følge med et medlem.

 

§24.1             Der kan søges om passivt medlemskab i Skjern Taekwondo klub. Ved passivt medlemskab betaler man sin forbunds kontingent i klubben, samt 100 kr. om året for medlemskabet. Når medlemskabet er betalt, har man rettighed til 10 træninger om året i klubben. Man har dog ingen stemmeret ved ordinær generalforsamling eller rettigheder til andre aktiviteter i klubben. Passivt medlemskab kræver godkendelse af bestyrelsen.

 

§25.               Der skal indhentes børneattester på alle instruktør/hjælpetræner hver år senest en måned efter ordinær generalforsamling. Attesten skal godkendes før man kan blive en del af instruktørteamet. Der indhentes børneattester på nye instruktør/hjælpetræner inden de kan påbegynde undervisningen.

 

                      Der skal i forbindelse med indhentning af børneattester også indhentes straffeattest på de nye instruktør/hjælpetræner.

 

§26.               Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

                      Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uanset hvilket antal stemmeberettigede, der er tilstede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes foreningens formue - herunder fast ejendom og løsøre - skal fordeles.

                      Simpelt flertal er her tilstrækkeligt. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål.

 

§27.               Klublovene skal være forsynes med hele bestyrelsens underskrift samt have påført dato for godkendelsestidspunkt.

 

 

 

 

Godkendt på stiftende generalforsamling 6/2-1989

Revideret 1. gang 17/4-1991 (§17)

Revideret 2. gang 13/5-1992 (§11, 14 og 21)

Revideret 3. gang 10/3-1999 (§11 og 13)

Revideret 4. gang 22/3-2000 (§11,14 og 18)

Revideret 5. gang 21/3-2001 (§18)

Revideret 6. gang 22/5-2007 (§5 og 6)

Revideret 7. gang 29/4-2010 (§1, 14, 15, 18 og 20)

Revideret 8. gang 24/4-2019 (§12)

Revideret 9. gang 28/4-2020

Revideret 10. gang 7/9-2022 (§12 og 19)

Revideret 11. gang 27/3-2023 (§24.1 og 25)